Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő megnevezése

A krasznai.hu-t (For Beauty Esthetic Center) a Beauty Concept Kft. üzemelteti. A For Beauty Esthetic Center jelen nyilatkozatával tájékoztatja a honlap látogatóit és felhasználóit adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő megnevezése: Beauty Concept Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő adószáma: 13869535-2-42
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 01 09 877496
Adatkezelő székhelye: 1084 Budapest, Múzeum u. 15/a. fszt. 1.
Adatkezelő e-elérhetősége: adatvedelem@drkrasznai.com
Adatkezelő képviselője: Bánfi Zsuzsanna ügyvezető

2. Adatkezelés szabályai

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2019. március 18-tól visszavonásig tart. Az adatkezelési szabályzat módosulása esetén a legfrissebb verzió folyamatosan felöltésre kerül, így mindig a honlapon közzétett szabályzat az irányadó.

A For Beauty Esthetic Center tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat. E tájékoztató a For Beauty Esthetic Center Adatvédelmi Szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed a For Beauty Esthetic Center által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

A For Beauty Esthetic Center kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A For Beauty Esthetic Center személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulás vagy különleges esetben törvényi előírás alapján kezel.

A For Beauty Esthetic Center szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A For Beauty Esthetic Center munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a For Beauty Esthetic Center megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adatvedelem@drkrasznai.com címen, illetve az adatkezelő részére postai úton küldött levélküldemény útján.

A tájékoztatás kiterjed az adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét adatkezelő a tájékoztatás kiadása előtt közli. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint az Infotv. 19. § szakaszában meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Az adatkezelő az érintettek megkeresésére a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – megadja a tájékoztatást.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A For Beauty Esthetic Center az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti, mentesül azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH)
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
telefon: 06- 1-391-1400;
fax: 06-1-391-1410;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
weboldal: naih.hu

Az érintett az adatkezelő, illetve - az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

4. Az adatkezelés helye, adatfeldolgozók:

A weboldal által rögzített adatok a NETIDEA Informatikai Szolgáltató Kft. (székhely: 1121 Budapest, Bazin utca 13.; cégjegyzékszám: 01 09 878143; adószám: 13883032-2-43; adatfeldolgozó) által üzemeltetett külön szerveren kerül tárolásra. A szerver fizikailag a 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 13. címen található, a NETIDEA Informatikai Szolgáltató Kft. szervertermében.

5. Kapcsolatfelvétel a For Beauty Esthetic Centerrel

A For Beauty Esthetic Center lehetőséget biztosít arra, hogy az általa üzemeltetett honlapon keresztül a látogató felvegye vele a kapcsolatot. Egy nyomtatvány kitöltésével (kapcsolat – időpontfoglalás) a látogató megadhatja a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatokat (név, életkor, telefonszám, e-mail cím, választott szolgáltatás). Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a For Beauty Esthetic Center  adatkezelési szabályait, máskülönben nem tudja megküldeni az üzenetét.

6. Az adatkezelés jogalapja

Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [GDPR rendelet 6. cikk (1) a) pontja]. Személyes adatainak a kapcsolatfelvételi fülön való megadásával és elküldésével kifejezetten hozzájárul a megadott adatainak a kezeléséhez.

7. Az adatkezelés célja, ideje

Az adatkezelés célja a For Beauty Esthetic Centerrel a kapcsolatfelvétel elősegítése, az érintett adatainak a rögzítése, a szolgáltatások igénybevételének a megkönnyítése. Az adatokat a cél szerint szükséges, illetőleg a jogszabályok által meghatározott időtartamig, legkésőbb az érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezeljük. Adatait az alábbi adatfeldolgozóknak is továbbíthatja az adatkezelő annak érdekében, hogy az Ön által kiválasztott szolgáltatással kapcsolatosan a megfelelő szolgáltató tudjon válaszolni:
Vein Center Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1237 Budapest, Vágóhíd utca 100.; cégjegyzékszám: 01 09 284524; adószám: 25599947-2-43): bőrgyógyászat, teljeskörű ultrahang-diagnosztika, sebészet (visszér), lézeres szőrtelenítés.

Peach-skin Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1237 Budapest, Vágóhíd utca 100.; cégjegyzékszám: 01 09 991317; adószám: 24118644-2-43): kozmetikai szolgáltatás.

Sundiary Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1132 Budapest, Váci út 56-58. 3. em. 68.; cégjegyzékszám: 01 09 196451; adószám: 24902281-2-41): az épület üzemeltetője.

For Beauty Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1084 Budapest, Múzeum utca u. 15/a. ép. fszt 1.; cégjegyzékszám: 01 09 864291; adószám: 13612216-2-42).

8. A kezelt adatok köre

Név, életkor, telefonszám, e-mail cím, választott szolgáltatás, IP cím.

Amikor Ön a krasznai.hu oldalt olvassa, ez azzal is járhat, hogy cookie-kat vagy hasonló technológiákat használunk böngészőjének vagy eszközének azonosításához. A cookie egy kis fájl, amely akkor kerül az Ön számítógépére, amikor egy webhelyet keres fel. Amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak köszönhetően a webhely képes felismerni az Ön böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak felhasználói beállításokat és egyéb információkat is. Egy cookie sem tartalmaz olyan személyes adatot, amely lehetővé tenné bárki számára az Ön e-mailen, telefonon, vagy hagyományos postai úton történő elérését. A böngészőprogram oly módon is beállítható, hogy a program üzenettel tájékoztassa Önt a cookie-k elhelyezéséről, illetve, hogy megakadályozza a cookie-k elhelyezését.

Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. Azonban lehet, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

A krasznai.hu weboldalon a Google Analytics által használt cookie-k (sütik) működnek, melyek működésére a Google adatvédelmi irányelvei vonatkoznak (www.google-analytics.com) oldalon lehet olvasni. A süti által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Egyesült Államokbeli szervereire továbbítják és ott tárolják. A Google az információkat felhasználja a weboldal felhasználó által történő használatának kiértékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről készült jelentéseknek a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik felek részére is kiadhatja, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy amennyiben a harmadik fél a Google megbízásából ezeket az adatokat feldolgozza. A Google semmilyen esetben sem társítja a felhasználó IP címét a Google birtokában lévő más adatokkal. Jelen weboldal használatával a felhasználó elfogadja a Google által a felhasználóról gyűjtött adatok feldolgozását a fentebb leírt módszer és rendeltetés szerint.

9. Záró és vegyes rendelkezések

Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. és a GDPR rendelet szabályai az irányadóak.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

Információs vonal
+36 30 365 1375
+36 1 793 3497
időpontfoglalás